Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú biometrické overovanie platieb pred heslami, vyplýva to z regionálnej štúdie spoločnosti VISA.

Používatelia vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy biometrického overovania platieb ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným metódam a až 19% zákazníkov e-shopov svoju objednávku nedokončí kvôli tomu, že zabudnú svoje heslo. Biometrické informácie sú jedinečné, je ťažké ich napodobniť a sú rýchlo k dispozícii. Aj toto všetko vyplynulo z nedávneho prieskumu spoločnosti, ktorý zistil, že slovenskí držitelia kariet majú stále väčší záujem o biometrické potvrdzovanie platieb, keďže ho vnímajú ako bezpečnejšiu metódu než tradičné zadávanie hesla. Vyplýva to z regionálneho prieskumu, ktorý zrealizovala na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.

Až 90% respondentov považuje odtlačok prsta za najbezpečnejší spôsob, ako potvrdiť platbu. Druhou najbezpečnejšou biometrickou metódou je podľa spotrebiteľov skenovanie oka. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rast popularity biometrie je jej pohodlné použitie. Biometrika má v platobnom styku čoraz významnejšiu rolu, keďže plne spĺňa nariadenie európskej smernice Payment service directive (PSD2), Strong Customer Authetication (SCA). Táto regulácia nariaďuje bankám striktnejšiu, dvojfaktorovú, kontrolu online platieb, aby zaistili, že platbu vždy vykonáva skutočný držiteľ karty. Použitie biometrických údajov, ktoré potvrdzuje zákazníkovu identitu na registrovanom a spárovanom zariadením spĺňa požadované dve formy overenia, a tým pádom rýchlo a ľahko vyhovie požiadavke SCA.

Digitalizácia v bankách a finančných inštitúciách zažíva na Slovensku vzostup. Zavádzaním inovatívnych riešení reagujú firmy na zvyšujúcu sa potrebu ochrániť používateľov pred potenciálnymi hrozbami. Biometria je moderným nástrojom, ktorý nám pomáha prekonávať tieto nástrahy. Ide ruka v ruke s legislatívnymi nárokmi na bezpečnosť a vďaka modernej technológii sú dnešné metódy overenia totožnosti ľahšie a rýchlejšie ako napríklad štandardné využívanie hesiel. Výskum tiež potvrdil, že časť zákazníkov si svoje heslá do internetových obchodov nepamätá a často ich opakuje, čo môže viesť k bezpečnostným rizikám ako krádež dát, či identity majiteľa karty.

Zo štúdie vyplýva, že rovnaké heslo na všetkých účtoch používa 12% a na viacerých účtoch ich opakuje až 61% zákazníkov e-shopov. Opakujúce sa heslá ich pritom robia zraniteľnejšími, pretože ak hacker heslo odhalí, môžu čeliť opakovaným útokom. Zasielanie jednorazových kódov môže byť potencionálnym riešením toho, ako nenosiť v hlave encyklopédiu hesiel, no z výskumu vyplýva, že pre používateľov to nie je najpreferovanejšia metóda. Až 47% používateľov má strach, že sa zo svojho účtu pri zadávaní jednorazových kódov „vymkne“. Práve tu by mohla pomôcť biometria. Oproti heslám ju používatelia vnímajú aj ako rýchlejšiu (63% respondentov) a jednoduchšiu (64% respondentov) možnosť.

Najpopulárnejšou formou biometrie je na Slovensku rozpoznávanie odtlačku prsta. Vyskúšalo si ho 59% opýtaných držiteľov kariet a 40% ho pri platení využíva pravidelne. Ďalšie biometrické metódy sú využívané zriedkavejšie, napríklad so skenom oka má skúsenosť len 13% používateľov. Výskum ukazuje na zvyšujúcu chuť verejnosti používať biometrické overovanie. To, že si nemusia pamätať množstvo hesiel považuje za výrazný benefit 37% opýtaných držiteľov kariet a 34% oceňuje, že biometrické údaje je nemožné zabudnúť, či stratiť. V rámci overovania identity pri platbách je pre 83% spotrebiteľov kľúčová možnosť výberu medzi viacerými biometrickými metódami ako odtlačky, rozpoznávanie tváre, či sken oka. Medzi dôvody ich voľby patria osobné preferencie, bezpečnosť, či miesto a situácia, v ktorej užívateľ platbu realizuje.